VEDTÆGTER

Navn og Formål

 1. Foreningens navn er FAMILIER PÅ VEJ
 2. Foreningens formål er
  • at styrke og opbygge familielivet efter kristne principper, som de er udtrykt i bibelen.
  • at forny familiens åndelige liv
  • at inspirere hele familien til i ord og handling at bringe evangeliet til andre

Netværk

3. FAMILIER PÅ VEJ ønsker at samle et netværk af interesserede, som vil arbejde for foreningens formål.

4. Interesserede kan frivilligt bidrage foreningens økonomi og deltage i årsmødet

Bestyrelsen

5. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 12 medlemmer, der har det åndelige og praktiske ansvar. Foreningens første består af stifterne. Bestyrelsen vælges på årsmødet.

6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand og næstformand.
Bestyrelsen kan antage den fornødne kasserer- og sekretær bistand.
Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans fravær den fungerende formands – stemme udslaget.

Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol.

Daglig leder

7. Bestyrelsen kan udpege en daglig leder (eller lederpar) af foreningens aktiviteter, som arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.

Arbejdsgrupper

8. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og overlade helt eller delvist til dem at udføre forskellige af foreningens opgaver eller projekter.
Den daglige leder koordinerer arbejdsgruppernes arbejde. Arbejdsgrupperne arbejder under ansvar til bestyrelsen og kan ikke forpligte denne.

Årsmødet

9 Bestyrelsen indkalder hvert år til årsmøde, hvortil alle bidragydere har adgang.
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel via foreningenshjemmeside.

Årsmødet ledes af en af årsmødet valgt ordstyrer, der påser at dagsordenen indeholder følgende punkter.

 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 • Forelæggelse af det af bestyrelsen godkendte og reviderede regn- skab.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer kan kun ske i henhold til § 2.
 • Valg af revisor.

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte, bortset fra beslutning om ændring af vedtægter, hvortil mindst ¾ af de fremmødte skal stemme for, efter forudgående indstilling fra bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødet.

Årsmødets væsentligste funktion er at give deltagerne mulighed for at kommentere foreningens arbejde og stå sammen med bestyrelsen i et åndeligt fællesskab.

Regnskab

10. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Første regnskabsår løber fra stiftelsesdatoen til 31. december 1995.
Foreningens formue skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

Tegning og hæftelse

11. Foreningen forpligter sig ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Formanden kan meddele prokura til foreningens kasserer, således at denne kan modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtigelser. Sådan fuldmagt kan omfatte sædvanlig check-, giro og postfuldmagter.

12 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue, der forventes tilvejebragt gennem gaver, fondsmidler og overskud ved arrangementer.

Der påhviler ikke bestyrelsens medlemmer nogen  personlig hæftelse for foreningens gæld.

Vedtægtsændringer – opløsning

13. Dersom nærværende vedtægters bestemmelser måtte blive utidssvarende, således at ændringen af enkelte bestemmelser måtte findes nødvendige eller stærk ønskelige, kan en enig bestyrelse jfr. §6, efter forudgående samtykke fra årsmødet jfr. §9 foretage ændringer i vedtægter, når nærværende vedtægters grundprincipper ikke opgives.

14. Foreningens opløsning kan kun foretages ved årsmødet, hvor der kræves ¾ majoritet af de fremmødte  for opløsning af forening. Ved opløsning af foreningen overdrages foreningens aktiver efter bestyrelsens beslutning til et tilsvarende kristent arbejde. Denne træffes ved simpelt flertal.

Vedtægterne er ændret efter godkendelse på årsmødet 26.07.2018 på Aalborg Efterskole.